Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Contactlenscentrum-WFG en een cliënt waarop Contactlenscentrum-WFG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Contactlenscentrum-WFG vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Contactlenscentrum-WFG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Contactlenscentrum-WFG neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem Contactlenscentrum-WFG behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Contactlenscentrum-WFG zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. Gegevens van de cliënt zal Contactlenscentrum-WFG in kader van behandeling met een arts overleggen met toestemming vooraf van de cliënt.

Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan Contactlenscentrum-WFG melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Contactlenscentrum-WFG het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Contactlenscentrum-WFG moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd. Contactlenscentrum-WFG zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Contactlenscentrum-WFG zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling

Contactlenscentrum-WFG vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen contant of per pin. Uitsluitend na overleg met Contactlenscentrum-WFG is betaling in termijnen mogelijk.

Geheimhouding

Contactlenscentrum-WFG is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Contactlenscentrum-WFG verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Contactlenscentrum-WFG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Contactlenscentrum-WFG is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Contactlenscentrum-WFG is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal

Contactlenscentrum-wfg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Contactlenscentrum-WFG meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Bij ons staat goede service en veilige behandeling hoog in het vaandel en wij zullen er alles aan doen om uw zorgvraag zo goed mogelijk te behandelen. Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Indien dat het geval is en u een klacht heeft over de behandeling of een product, dan willen wij dat graag van u horen.  Wij zullen uiteraard direct proberen met u tot een passende oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en uw klacht wordt niet naar behoren opgelost , dan vragen wij u om dat zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Contactlenscentrum-WFG.  Dat kan middels dit klachtenformulier Klachtenformulier Contactlenscentrum WFG, maar u kunt uiteraard ook via mail uw klacht melden. Contactlenscentrum-WFG moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Contactlenscentrum-WFG de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Contactlenscentrum-WFG en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator en  indienen via deze link:https://secure.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/lists/klachtenformulier/formulier.aspx?Source=/klp/klacht/ingediend

Recht op elke overeenkomst tussen Contactlenscentrum-WFG en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.