Privacyverklaring Contactlenscentrum-WFG

Via de diverse diensten van Contactlenscentrum-WFG worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Contactlenscentrum-WFG acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • 
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy-verklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contactlenscentrum-WFG is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Gebruik van persoonsgegevens: Bij het gebruiken van onze service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Oogmeetgegevens
  • Telefoonnummer
  • Oogfoto’s
  • E-mailadres
  • Gezondheidsgegevens
  • Geboortedatum
  • Allergieën
  • BSN
  • Medicijngebruik
  • Verzekeringsgegevens
  • Oogheelkundig verleden
  • Geslacht
  • 
Oogheelkundige familiehistorie
  • Behandelend huisarts, specialist
  • 
Geleverde producten

Registreren: Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling: Wanneer u bij ons een dienst of een product afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten: Via Contactlenscentrum-WFG kunt u een betaald abonnement afsluiten voor Lens Cervice Certificaat. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame: Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per post per e-mail via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief: Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Advertenties: Onze website vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden: Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy-verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.
Beveiliging: Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

  In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • 
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
  • 
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
  • Communicatie met gevoelige informatie naar arts e.d. zal via beveiligde zorgmail gaan.

Bewaartermijnen: De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Het is van belang voor uw gezondheid en voor een goed advies om uw gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op uw verzoek gewist, en als er wordt aangegeven dat de gegevens moeten worden doorgegeven aan een andere optometrist.

Websites van derden: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens: Voor vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens: Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018

  Contactgegevens

  • Contactlenscentrum-WFG
  • Maelsonstraat 26
  • 
1624 PN HOORN
  • 
info@contactlenscentrum-wfg.nl